Bias (offset signal)

Category

Noun

Pronunciation

/'baiəs/

Meaning and synonyms

Offset signal.

Translations

(sự) sai số

Examples

The component required a 1 Volt bias signal.

Các thành phần thường sai số 1 đơn vị Vôn.