Bias (diagonal)

Category

Noun

Pronunciation

/'baiəs/

Meaning and synonyms

diagonal (with respect to threads in fabric)

Translations

đường chéo

Examples

That dress was cut on the bias

Chiếc đầm đó được cắt theo đường chéo của vải.